เข้าใจคำสอนด้วยภาษาบาลี

  • 0 Replies
  • 57 Views
คำถาม : การสมาทานศีล 5 ด้วยตนเอง โดยปราศจากพระสงฆ์จะทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้ จะมีวิธีทำอย่างไร

 

คำตอบ : “ศีล” คือ ความเป็นปกติ เมื่อทำจนเป็นปกติ นั่นคือ เรามีศีลแล้ว ซึ่งการที่จะเป็นสมณะหรือเป็นคนดีได้ ต้องมีศีล มีความปกติ เราจึงสมาทานศีลได้เลย โดยตั้งจิตเริ่มจาก “ศรัทธา” ตั้งสรณะให้ดีไว้ในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งคำว่า “สมาทาน” หมายถึง การรับเอามาปฏิบัติหรือถือเอา โดยงดเว้นจากการฆ่า การสั่งให้ฆ่าอละการอ้อมๆ ฆ่าด้วย การลัก การประพฤติผิดในกาม การไม่แกล้งกล่าวเท็จ และการไม่ดื่มสุราเมรัย

“ศีล” จะเป็นฐาน ฐานต้องมีความมั่นคง เปรียบเหมือนกับดิน ดินที่ไม่มั่นคงจะไปสร้างอะไรได้ “ถ้าเราไม่รักษาศีล ศีลจะรักษาเราก็ไม่ได้ เมื่อเรารักษาศีล ศีลจะรักษาเรา เป็นที่พึ่งให้เราได้” โดยการละ “นิวรณ์” ได้ โดยการทำ “ศีล” ที่เป็นไปเพื่อ “สมาธิ” ขึ้นได้ และทำให้เกิดสมาธิขึ้นได้ พอเราเกิดสมาธิ ก็เกิดปัญญาได้ด้วย จะเป็น “สมาธิหรือปัญญา” ก็ต้องตั้งอยู่บน “ศีล” เป็นเรื่องที่เราต้องทำให้มีความมั่นคงให้ได้ในทุกทีทุกเวลา ทำให้เป็นปกติทำให้อยู่ได้ตลอดจากดอนหายโศก